Geçerli bir marka başvurusu için;
1-     Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerini içeren “Başvuru formunun” doldurulması,
2-     Marka adı ve varsa logonun verilmesi,
3-     Markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin belirtilmesi
4-     Vergi Dairesi ve numarası,
5-     Vekaletnamenin imza ve kaşelenerek JPEG formatında gönderilmesi veya fax çekilmesi (Noter onayı gerektirmez)
Gerekmektedir.
Başvuru yapıldıktan sonra, şekli açıdan her hangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, 556 sayılı KHK’nyn 7. maddesinde bahsedilen mutlak ret nedenleri açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun görülen başvurular Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Yayınlanan başvuru üç ay süre ile toplumun incelemesine açılır. Bu süre içerisinde her hangi bir itirazın olmaması durumunda başvuru kesinleşir. Bir itirazın gelmesi halinde, itiraz başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi bu itiraza karşı görüş bildirebilir. İtirazlar ve karşı görüşleri inceleyen Markalar Dairesi Başkanlığı kararını itirazın reddi veya kabulü şeklinde verir. Bu karara karşı iki ay içerisinde taraflar tekrar itirazda bulunabilirler. Bu durumda kararı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YYDK) veririr. YYDK kararı kesin olup, bu karara karşı ancak 2 ay içerisinde Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılabilir.