Geçerli bir patent başvurusu için;
1-     Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerini içeren “Başvuru formunun” doldurulması,
2-     Tarifname ve istemlerin hazırlanması,
3-     Varsa şekillerin hazırlanması,
4-     Buluş konusunun kısaca açıklayan “özet” in hazırlanması,
5-     Başvuru ücretinin ödenmesi,
Gerekmektedir.
Tarifname buluş konusu tekniği tam olarak hiçbir detay gizlenmeden hazırlanmalıdır. İstemlerde ise buluğun yeni olan ve patentle korunması istenilen unsurlarının açıklanması gerekmektedir.
Başvurusu yapıldıktan sonra, şekli açıdan her hangi bir eksiği bulunmayan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde araştırma raporunun talep edilmesi ve araştırma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda veya araştırma talebinden sonra başvuru yayınlanır.
Araştırma raporu ilgili kuruluşlarca hazırlandıktan sonra Enstitü tarafından başvuru sahibine veya vekili var ise vekiline tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde başvuru sahibince incelemeli patent talep edilir. Bu talep yapılmazsa incelemesiz sistem kabul edilir. Bu durumda araştırma raporu yayınlanır 6 ay süren ilan süresince üçüncü kişiler görüşlerini bildirir. Bu görüşler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi 3 ay içinde başvuru sahibi cevaplarını bildirir. Enstitü bu görüşleri dikkate almaksızın 7 yıl süreli incelemesiz patent verir. Patentin verilmesi bültende yayınlanır. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir.
Başvuru sahibinin incelemeli patent talep etmesi durumunda araştırma raporu ve inceleme talebi yayınlanır. Başvuru sahibinin inceleme ücretlerini yatırması halinde ilgili kuruluşlarca inceleme yapılarak rapor düzenlenir. Bu rapora göre sonuç olumlu ise 20 yıl süreli incelemeli patent verilir. Karar tebliğ edilir ve yayınlanır. Rapor olumsuz ise rapora karşı itiraz yolu açıktır. Ancak inceleme talebi üç ile sınırlıdır.